Polityka prywatności

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych są Zico Racing Jakub Ciesielski, ul. Głogowska 38, 60-736 Poznań (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: zico@poznan.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa uczestnictwa w imprezie Wrotkarskiej Majówki w tym m.in. aby zawrzeć z Państwem umowę i wypełnić jej warunki określone w regulaminie zawodów, wykonywać rozliczenia finansowe, przekazywać Państwu istotne informacje dot. zawodów.
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych (na umieszczenie w wynikach zawodów, na śledzenie Państwa pozycji na trasie przez publiczność, na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku),
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
– art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawieramy umowy w szczególności na:
– świadczenie usług dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
– korzystanie z serwerów poczty elektronicznej oraz stron www (tzw. hosting poczty elektronicznej i stron www),
– obsługę informatyczną zawodów w tym m.in. pomiar czasu,
– druk numerów startowych,
– realizację filmów promocyjnych i zdjęć,
– niszczenie dokumentów archiwalnych.
W związku z dokonywaniem płatności drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych będzie bank.
Odbiorcą Państwa danych może być również ubezpieczyciel (gdyby ulegli Państwo wypadkowi) oraz podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto w przypadku zaznaczenia którejkolwiek z powyższych zgód (na umieszczenie w wynikach półmaratonu, na śledzenie Państwa pozycji na trasie przez publiczność, na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku) odbiorcą Państwa danych może być właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy, właściciel portalu społecznościowego Instagram na zasadach dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875 oraz właściciel portalu społecznościowego Twitter na zasadach dostępnych pod adresem https://twitter.com/en/privacy oraz właściciel portalu Youtube na zasadach dostępnych pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

4. Okres przechowywania danych

Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. W przypadku zaznaczenia którejkolwiek z powyższych zgód Państwa dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli udzielili nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Mogą Państwo wycofać zgodę poprzez odznaczenie checkboxu w Państwa panelu zawodnika firmy B4Sport – przypadku gdy panel będzie już nieaktywny prosimy o kontakt z organizatorem czy firmą B4Sport.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie Wrotkarskiej Majówki. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku, umieszczenie danych w wynikach Zawodów, śledzenie na trasie oraz otrzymywanie treści marketingowych nie jest wymagane.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu wykonania umowy. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polegać będzie wyłącznie na weryfikacji Państwa danych (m.in. wieku, informacji o zajęciu miejsca w kategorii wiekowej).

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem (w zależności od wyrażonych przez Państwa zgód) ponadnarodowego charakteru przepływu danych w sieci internet w tym w ramach serwisu Facebook, Instagram i Twitter, Youtube. Serwisy te mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Serwisy te mogą przetwarzać wizerunek metodami technicznymi służącymi do biometrii twarzy, a także przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany oraz profilować dane.

*RODO

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE